گــنــدم دشــت گــریــانــه

گــریــانــه دشــتــی اســت که ده ها ســال پــیــش کشــاورزان روســتــایــی بــه فــراخــور زمــان و مــحــدودیــت مــکانــی که داشــتــه انــد آن را کشــف کرده و تــا امــروز کشــت مــی کنــنــد .کاشت و بــرداشــت گــنــدم دیــم در ایــن دشــت از شــهرســتــان زیــرکوه نــســبــت بــه ســایــر مــکان های دیــگــر بــا تــاخــیــر انــجــام مــی شــود و عــلــت آن ارتــفــاع ۲۸۰۰ مــتــری ایــن دشــت از ســطــح دریــا اســت که دو مــزیــت عــمــده بــرای ایــن زمــیــن بــه حــســاب مــی آیــد اول خــاک بــکر، حــاصــلــخــیز و پــر زور، دوم هوای ســرد! هر دوی ایــن خــصــلــت ها بــاعــث مــی شــود گــنــدم ایــنــجــا پــربــار و بــا کیــفــیــت بــاشــد.
در ایــن ســالــها که خــشــکســالــی و کمــبــود آب راه را بــر کشــاورزی ســنــتــی بــســتــه اســت و کشــاورزانــی که از روی نــاچــاری بــه کشــت گــنــدم و مــحــصــولــات دیــگــر ســرگــرم هســتــنــد بــیــش از آنــکه درآمــدی داشــتــه بــاشــنــد از جــیــب خــورده انــد و گــاهی خــرج کردشــان بــه دخــل بــرنــگــشــتــه .مــردم روســتــاهای پــیــشــبــر ، فــخــرآبــاد ، بــقــال و چــنــدیــن روســتــای دیــگــر از شــهرســتــان های استان بــه راهی که ده ها ســال پــیــش تــوســط پــدرانــشــان انــتــخــاب شــده مــی رونــد و بــا مــشــقــت های بــســیــار کشــت گــنــدم دیــم را آنــجــا بــه ســرانــجــام مــی رســانــنــد. دشــت گــریــانــه ، زمــیــنــی فــراخ اســت بــر بــلــنــدای تــپــه ای که همــچــون ســفــره ای پــر بــرکت پــهن شــده تــا مــردمــان ایــن خــطــه هر کس بــه مــیــزان همــت خــود از رزق و روزی آن ســهم بــردارد .
جــاده نــداریــم
عــلــی آقــایــی از کشــاورزان روســتــای پــیــشــبــر مــی گــویــد : جــاده تــنــها خــواســتــه صــدها کشــاورز ایــن دشــت اســت! او که ســالــها در دشــت گــریــانــه گــنــدم کاشــتــه اســت از دشــواری های تــردد بــه ایــن مــکان گــلــایــه دارد و مــی گــویــد: بــا ایــن همــه که شــعــار اقــتــصــاد مــقــاومــتــی تــکرار مــی شــود یــک مــســئول نــیــســت که یــک کیــلــومــتــر راه ایــنــجــا را درســت کنــد. آقــایــی بــا اشــاره بــه راه کوهســتــانــی و کم عــرض ایــن دشــت مــی گــویــد: همــیــن راه هم بــه همــت مــردم زده شــده و هر چــنــد ســال بــا پــولـی که از کشــاورزان جــمــع مــی شــود خــرابــی های ســیــل و بــارنــدگـی را اصــلــاح مــی کنــیــم ولــی تــا زمــانــی که مــســئولــیــن کــمــک نــکنــنــد و مــقــدادی کوه تــراشــیــده نــشــود رفــت و آمــد فــقــط بــا تــراکتــور، وانــت و مــوتــور تــک ســرنــشــیــن امــکان پــذیــر خــواهد بــود. او مــی گــویــد: گــنــدمــی که درو مــی شــود بــایــد بــا تــراکتــور بــه روســتــا مــنــتــقــل شــود امــا شــیــب تــنــد جــاده بــه حــدی اســت که وقــتــی تــراکتــور از دشــت بــر مــی گــردد نــاچــار بــایــد بــیــل جــلــوی تــراکتــور را روی زمــیــن بــگــذارنــد تــا از جــاده مــنــحــرف نــشــود .دیــگــر کشــاورزان هم حــرف های آقــایــی را تــکرار مــی کنــد و بــا اضــافــه کردن دردســر های ایــن راه خــواســتــار ایــجــاد یــک جــاده مــنــاســب هســتــنــد.
کبــری احــمــدی زنــی که همــپــای شــوهرش بــه گــریــانــه آمــده از ســخــتــی کشــت و کار در ایــن دشــت مــی گــویــد :۶ صــبــح از خــانــه بــیــرون مــی زنــیــم تــا ۹ بــرســیــم بــه زمــیــن !تــمــام ایــن جــاده بــه دو کیــلــومــتــر هم نــمــی رســد و تــنــها یــک کیــلــومــتــر آن کوهســتــانــی و نــامــنــاســب اســت امــا همــیــن مــســیــر کوتــاه چــون بــایــد پــیــاده طــی شــود زمــان زیــادی مــی گــیــرد و نــیــروی مــا که بــایــد صــرف کار شــود در ایــن راه کوهســتــانــی هدر مــی رود .او بــا اشــاره بــه ایــنــکه صــبــح زود کار بــایــد ســریــع تــر پــیــش بــرود مــی گــویــد :زن و مــردی که ایــن مــســیــر ســخــت را پــیــاده آمــده اســت چــگــونــه مــی تــوانــد از روی آســودگــی درو کنــد؟ ایــن زن بــا بــیــان ایــنــکه هیــچ کشــاورزی بــرای نــاهار بــه خــانــه نــمــی رود مــی گــویــد: گــرچــه روســتــا نــزدیــک اســت امــا راه نــا مــنــاســب بــاعــث شــده بــرای اســتــراحــت و نــاهار بــرنــگــردیــم و تــا روز روشــن اســت کار مــی کنــیــم.
کشــاورزان در دشتی بــه وســعــت بــیــش از ۲۵۰ هکتــار را آبــاد کرده انــد، آن هم در شــرایــطــی که بــادهای شــدیــد ،ایــن مــکان را بــه دشــت گــریــانــه شــهرت داده اســت، بــادهایــی که چــشــم دروگــران را بــه اشــک مــی آورد و کشــاورزان بــه شــوق بــرداشــت مــحــصــولــی بــا بــرکت ایــن شــرایــط ســخــت آب و هوایــی را تــحــمــل مــی کنــنــد و هنــوز خــش خــش بــوتــه های گــنــدم از زیــر دســت زن و مــرد دهقــان بــه گــوش مــی رســد، بــایــد دیــد مــســئولــیــن مــی تــوانــنــد یــک کیــلــومــتــر راه آنــها را تــرمــیــم کنــنــد .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme